ENERGETYKA PROSUMENCKA

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez TNS OBOP na zlecenie Instytutu Energetyki Odnawialnej „ Polacy o źródłach energii odnawialnej” polskie społeczeństwo jest świadome możliwości zmian na rynku energetycznym. Dotychczasowy XX wieczny model rynku – niewielka ilość wytwórców energii – sieć przesyłowa i wielu odbiorców energii będzie przechodzić do historii. Wiek XXI należał będzie do innego modelu- wielu producentów produkujących na własne potrzeby, a nadwyżki oddających do sieci- inteligentne sieci przesyłowe- wielu odbiorców także produkujących energię na własne potrzeby. Wynika badań zawarte są w bardzo ciekawym raporcie:

Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku

Energię ze źródeł odnawialnych chciałoby wykorzystywać 45%, w tym najchętniej energię słoneczną 31%. Wśród pytanych o zainteresowanie inwestowaniem w małe, przydomowe odnawialne źródła energii 21% chciałby w ciągu 2 lat, pozostali w dłuższym okresie. Bardziej wykształceni i lepiej sytuowani częściej deklarują gotowość inwestowania w OZE:

 • Rolnicy (56%)
 • Osoby młode (57%)
 • Osobowy pracujące zawodowo (53%)
 • Prywatni przedsiębiorcy (70%)
 • Kierownicy i specjaliści (61%)

Inwestowanie związane jest z oczekiwanym okresem zwrotu kosztów inwestycji. Dla połowy ankietowanych nie powinien on przekroczyć 7 lat, a dla potencjalnych inwestorów w małe OZE (chętnych do inwestycji w najbliższych 2 latach) 73% oczekuje zwrotu max do 4 lat. Tymczasem rzeczywisty okres zwrotu (bez wsparcia ze strony państwa) wynosi (źródło: Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji, IEO):

Rodzaj instalacji Mikro instalacje Mikro instalacje Małe i duże instalacje
  do 10 kW 10-40 kW powyżej 40 kW
instalacja fotowoltaiczna 18,3 14,9 14,2
małe elektrownie wiatrowe >20 19 13,5
mikrobiogazownie brak danych >20 13,9

 

 

 

 

 

 

Obliczenia wykonane zostały przy założeniu średniego wzrostu energii elektrycznej na poziomie 7% w skali roku oraz współczynnika inflacji.

Trwałość mikroinstalacji liczona jest na 20 lat. W tej sytuacji rodzi się pytanie o sens inwestycji szczególnie tych najmniejszych. Niemożliwy jest, bowiem zwrot z inwestycji bez dodatkowego wsparcia ze strony państwa zwłaszcza dla instalacji „domowych” o mocach poniżej 10kW.

NFOŚiGW zaprezentował projekt wymagań technicznych dla przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”, do zgłaszania ewentualnych uwag i propozycji w ramach konsultacji wdrażanych programów.

Program ma na celu głównie wsparcie inwestycji typu prosumenckiego w gospodarstwach domowych. Będzie opierał się przede wszystkim na udostępnieniu preferencyjnego finansowania zwrotnego, które będzie uzupełnione dotacją. Zakłada się budżet programu na lata 2014-2020 w wysokości 600 mln zł, z możliwością zawierania umów do 2018 r. Instrument skierowany będzie do osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Finansowanie będzie dotyczyło zarówno nowych instalacji energooszczędnych, jak też wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne. Rodzaje przedsięwzięć obejmują zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej: kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych i układów mikrokogeneracyjnych.

Prezentowane wymagania techniczne składają się z trzech części:

 • wymagań ogólnych dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć,
 • wymagań szczegółowych,
 • wymagań dotyczących uprawnień do montażu instalacji.

Cel programu

Celem programu jest osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na ograniczeniu lub uniknięciu emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez zakup i montaż małych lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.
 

Rodzaje przedsięwzięć:

 • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie oraz mikrokogeneracja o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW.

Wymagana: wysoka jakość instalowanych urządzeń, instalacja liczników energii cieplej lub elektrycznej, gwarancja producenta głównych urządzeń i rękojmia wykonawcy, na co najmniej 5 lat, projektowanie i montaż przez osoby posiadające uprawnienia.

Tryb składania wniosków
Tryb ciągły. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW

Beneficjenci
Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Forma i warunki dofinansowania 
Kredyt z dotacją do 100% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu małych lub mikro instalacji odnawialnych źródeł energii.

Maksymalna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie wynosi:

 • w przypadku osób fizycznych:
 1. jedno źródło energii cieplnej lub elektrycznej -100 000 tys. zł,
 2. kilka źródeł energii cieplnej lub elektrycznej -150 000 tys. zł,
 • w przypadku spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych:
 1. jedno źródło energii cieplnej lub elektrycznej -300 000 tys. zł,
 2. kilka źródeł energii cieplnej lub elektrycznej - 450 000 tys. zł,

Oprocentowanie kredytu w skali roku: 1%

DYNAMIK oferuje usługi w zakresie doboru urządzeń do instalacji fotowoltaicznych i solarnych (ciepła woda użytkowa) oraz posiada w ofercie handlowej wszystkie elementy do ich budowy.

DYNAMIK posiada w swojej ofercie wysokiej jakości panele fotowoltaiczne firmy NOARK. Poniżej zestawiono elementy oferowanej mikroinstalacji o mocy 40 kW. Oferujemy też konstrukcje do montażu paneli oraz kable do połączeń.

 

 

 

 

Panel Klienta

logowanie do strefy klienta już w krótce

Sklep

już w krótce dostęp do sklepu